Kuidas hinnata oma ettevõtte finantstervist?

Mitmete rahvusvaheliste rahandusorganisatsioonide (World Bank, IMF, OECD) prognoosid lähemate aastate majanduskasvuks on pigem tagasihoidlikud. Loomulikult on need kõik kantud märksõnadest nagu kaubanduspinged, nõudluse vähenemine Hiinas, eraisikute laenukoormuse kasv, ebakindlusest tingitud investeeringute vähenemine jne.

Antud trendide juures on ettevõtjal mõistlik hinnata enda ettevõtte suutlikkust seista vastu võimalikule jahtumisele majanduses. Lähenemine selleks saab olla keerukam või vähemkeerukam, sõltudes juba kasutada olevast finantsoskusest ettevõttes. Valitud lähenemisest olulisem on tulemuse sidumine põhjusega, hindamise objektiivsus ning sellele järgnev tegevusplaan.

Tavapäraselt saab ettevõtte finantstervise ära määrata nelja kategooriaga, milleks on kasumlikkus, rahavoog, likviidsus ning finantsvõimendus. Vajaminevad andmed on hõlpsasti leitavad raamatupidamisaruannetest. Oluline on siinkohal rõhutada, et väärtuslikuma sisendi saamiseks tuleks saadud tulemusi vaadelda trendina ning võrrelda kindlasti ka konkurentidega. Kirjeldatud lähenemine ei ole oma olemuselt keerukas, kuid eeldab siiski teatud finantsalast ettevalmistust.

Kiirem ja lihtsam lähenemine on jooksva äritegevuse hindamine läbi nö kontrollküsimustiku:

  • Kas müük kasvab ning kasum vastab ootustele?
  • Kas lisandub uusi kliente, tooteid või turgusid?
  • Kas kulude kasv on pikaajaliselt jätkusuutlik, sh kulude kasvutempo ei ületa müügimahtude kasvutempot?
  • Kas rahajääk pangakontol kasvab või kahaneb?
  • Kas esineb hilinemisi tarnijatele, töötajatele või maksude tasumises?
  • Kas laenude teenindamine on korrektne?

Sarnase kontrollküsimustiku saab iga ettevõte enda jaoks koostada, rakendada teatud intervalliga ning jälgida võimalikke muutusi. Nagu eelnevalt mainitud, siis metoodikast ning küsimustest olulisem on reaalsete tulemuste tõlgendamine ning sidumine tekkepõhjusega.

Põhjuseid finantsseisundi halvenemiseks praktikas võib olla mitmeid: suure ning olulise kliendi lahkumine, konkurentsisurve hindadele, tootmiskulude kasv, üldine turgude langus, kontrollimatu üldkulude kasv, liigkõrge laenukoormus jne.

Tuleb meeles pidada, et tavapärane finantsaruandlus pakub reeglina hilinenud infot ega ole ettevaatava iseloomuga. Eeltoodust tulenevalt on oluline ettevõttes rakendada juhtimisaruandlust, tabamaks õigeaegne muutus tulemuste trendides. Sellele peaks järgnema põhjuse tuvastamine, tegevusplaan ning edasine monitooring planeeritud sammude mõju üle.

Kuidas aga tegutseda siis, kui eelpool väljatoodud kontrollküsimustele vastates on ikkagi ebaselge, milliseid samme peaks tegema või ei anna vastused täit ülevaadet ettevõtte finantsseisundist? On täiesti mõistetav, et paljudel ettevõtjatel puudub kogemus ning tihtipeale ka ajaline ressurss põhjalikumalt oma finantsseisundiga tegelemiseks. Sellises olukorras on mõttekam finantsjuht teenusena ettevõttesse sisse osta, säästes seeläbi raha ning aega.

CFO Advisor pakub ettevõtetele finantsseisundi hindamist ning põhjus-tagajärg seoste tuvastamist ning toetab ettevõtte juhtkonda edasise tegevuskava koostamisel. Kui tunned, et vajad abi või kindlustunnet edasi minemiseks, siis tule CFO Advisor juurde esimesele tasuta konsultatsioonile. Aitame sul paremini mõista, milline on ettevõtte hetkeseis ja kuidas edasi minna.